GigabitEthernet8/7 " 公衛所 " -- NCHU6513

System: NCHU6513 in
Maintainer:
Description: GigabitEthernet8/7 " 公衛所 "
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Gi8/7
Max Speed: 1000.0 Mbits/s
Ip: 140.120.110.126 (No DNS name)

上次統計更新時間: 2015 年 一月 17 日 星期六 15:55

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 864.4 kb/秒 (0.1%) 106.8 kb/秒 (0.0%) 12.1 kb/秒 (0.0%)
流出 17.6 Mb/秒 (1.8%) 1179.8 kb/秒 (0.1%) 58.2 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 754.3 kb/秒 (0.1%) 139.9 kb/秒 (0.0%) 12.1 kb/秒 (0.0%)
流出 14.0 Mb/秒 (1.4%) 1294.2 kb/秒 (0.1%) 58.2 kb/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1933.4 kb/秒 (0.2%) 170.2 kb/秒 (0.0%) 12.1 kb/秒 (0.0%)
流出 8649.8 kb/秒 (0.9%) 1160.8 kb/秒 (0.1%) 58.2 kb/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 1829.4 kb/秒 (0.2%) 234.7 kb/秒 (0.0%) 166.7 kb/秒 (0.0%)
流出 3752.0 kb/秒 (0.4%) 1182.0 kb/秒 (0.1%) 1605.3 kb/秒 (0.2%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)