GigabitEthernet8/11 " 生機系 " -- NCHU6513

System: NCHU6513 in
Maintainer:
Description: GigabitEthernet8/11 " 生機系 "
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Gi8/11
Max Speed: 1000.0 Mbits/s
Ip: 140.120.101.254 (No DNS name)

上次統計更新時間: 2015 年 一月 17 日 星期六 15:55

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 5913.2 kb/秒 (0.6%) 567.7 kb/秒 (0.1%) 138.0 kb/秒 (0.0%)
流出 54.1 Mb/秒 (5.4%) 6058.9 kb/秒 (0.6%) 18.0 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 8544.1 kb/秒 (0.9%) 1048.3 kb/秒 (0.1%) 138.0 kb/秒 (0.0%)
流出 23.7 Mb/秒 (2.4%) 7400.0 kb/秒 (0.7%) 18.0 kb/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 5586.6 kb/秒 (0.6%) 995.2 kb/秒 (0.1%) 138.0 kb/秒 (0.0%)
流出 26.4 Mb/秒 (2.6%) 7531.5 kb/秒 (0.8%) 18.0 kb/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 9810.4 kb/秒 (1.0%) 3087.4 kb/秒 (0.3%) 887.4 kb/秒 (0.1%)
流出 13.4 Mb/秒 (1.3%) 7442.2 kb/秒 (0.7%) 8143.9 kb/秒 (0.8%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)