GigabitEthernet10/15 " 化學系 " -- NCHU6513

System: NCHU6513 in
Maintainer:
Description: GigabitEthernet10/15 " 化學系 "
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Gi10/15
Max Speed: 1000.0 Mbits/s
Ip: 140.120.9.254 (No DNS name)

上次統計更新時間: 2015 年 一月 17 日 星期六 15:55

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 7527.7 kb/秒 (0.8%) 1909.0 kb/秒 (0.2%) 105.8 kb/秒 (0.0%)
流出 96.4 Mb/秒 (9.6%) 10.2 Mb/秒 (1.0%) 60.8 kb/秒 (0.0%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 14.6 Mb/秒 (1.5%) 2192.8 kb/秒 (0.2%) 105.8 kb/秒 (0.0%)
流出 48.4 Mb/秒 (4.8%) 11.8 Mb/秒 (1.2%) 60.8 kb/秒 (0.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 12.8 Mb/秒 (1.3%) 1834.8 kb/秒 (0.2%) 105.8 kb/秒 (0.0%)
流出 36.0 Mb/秒 (3.6%) 10.9 Mb/秒 (1.1%) 60.8 kb/秒 (0.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 5241.4 kb/秒 (0.5%) 1695.8 kb/秒 (0.2%) 1957.0 kb/秒 (0.2%)
流出 19.9 Mb/秒 (2.0%) 10.5 Mb/秒 (1.0%) 14.5 Mb/秒 (1.4%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)