TenGigabitEthernet3/2 " BGP " -- 6509XL

System: 6509XL in
Maintainer:
Description: TenGigabitEthernet3/2 " BGP "
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Te3/2
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 211.76.255.141 (v255-141.NTCU.net)

上次統計更新時間: 2017 年 七月 28 日 星期五 6:20,
設備名稱 '6509XL',已運作時間(UPTIME): 297 days, 12:22:45.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1270.5 Mb/秒 (12.7%) 351.6 Mb/秒 (3.5%) 37.1 Mb/秒 (0.4%)
流出 171.7 Mb/秒 (1.7%) 50.3 Mb/秒 (0.5%) 22.7 Mb/秒 (0.2%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1090.4 Mb/秒 (10.9%) 353.5 Mb/秒 (3.5%) 28.0 Mb/秒 (0.3%)
流出 210.8 Mb/秒 (2.1%) 60.5 Mb/秒 (0.6%) 19.6 Mb/秒 (0.2%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1041.3 Mb/秒 (10.4%) 365.2 Mb/秒 (3.7%) 49.4 Mb/秒 (0.5%)
流出 420.6 Mb/秒 (4.2%) 63.1 Mb/秒 (0.6%) 17.3 Mb/秒 (0.2%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 636.3 Mb/秒 (6.4%) 329.5 Mb/秒 (3.3%) 424.0 Mb/秒 (4.2%)
流出 183.4 Mb/秒 (1.8%) 59.9 Mb/秒 (0.6%) 76.9 Mb/秒 (0.8%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)