TenGigabitEthernet3/2 " BGP " -- 6509XL

System: 6509XL in
Maintainer:
Description: TenGigabitEthernet3/2 " BGP "
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Te3/2
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 211.76.255.141 (v255-141.NTCU.net)

上次統計更新時間: 2018 年 九月 23 日 星期日 20:35,
設備名稱 '6509XL',已運作時間(UPTIME): 222 days, 23:50:43.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 434.0 Mb/秒 (4.3%) 170.0 Mb/秒 (1.7%) 140.7 Mb/秒 (1.4%)
流出 314.4 Mb/秒 (3.1%) 103.4 Mb/秒 (1.0%) 61.2 Mb/秒 (0.6%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1557.7 Mb/秒 (15.6%) 432.3 Mb/秒 (4.3%) 160.9 Mb/秒 (1.6%)
流出 454.9 Mb/秒 (4.5%) 163.9 Mb/秒 (1.6%) 72.1 Mb/秒 (0.7%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1388.7 Mb/秒 (13.9%) 417.3 Mb/秒 (4.2%) 225.8 Mb/秒 (2.3%)
流出 437.1 Mb/秒 (4.4%) 150.3 Mb/秒 (1.5%) 81.5 Mb/秒 (0.8%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 678.0 Mb/秒 (6.8%) 401.2 Mb/秒 (4.0%) 497.9 Mb/秒 (5.0%)
流出 295.5 Mb/秒 (3.0%) 91.4 Mb/秒 (0.9%) 204.1 Mb/秒 (2.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)