TenGigabitEthernet3/2 " BGP " -- 6509XL

System: 6509XL in
Maintainer:
Description: TenGigabitEthernet3/2 " BGP "
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Te3/2
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 211.76.255.141 (v255-141.NTCU.net)

上次統計更新時間: 2018 年 一月 21 日 星期日 18:15,
設備名稱 '6509XL',已運作時間(UPTIME): 475 days, 0:14:26.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 530.5 Mb/秒 (5.3%) 245.0 Mb/秒 (2.5%) 312.8 Mb/秒 (3.1%)
流出 192.8 Mb/秒 (1.9%) 64.0 Mb/秒 (0.6%) 43.9 Mb/秒 (0.4%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1173.8 Mb/秒 (11.7%) 401.9 Mb/秒 (4.0%) 336.6 Mb/秒 (3.4%)
流出 575.0 Mb/秒 (5.7%) 105.5 Mb/秒 (1.1%) 48.0 Mb/秒 (0.5%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1184.8 Mb/秒 (11.8%) 401.6 Mb/秒 (4.0%) 403.6 Mb/秒 (4.0%)
流出 734.0 Mb/秒 (7.3%) 92.6 Mb/秒 (0.9%) 101.3 Mb/秒 (1.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 655.6 Mb/秒 (6.6%) 352.9 Mb/秒 (3.5%) 225.5 Mb/秒 (2.3%)
流出 283.1 Mb/秒 (2.8%) 70.1 Mb/秒 (0.7%) 61.5 Mb/秒 (0.6%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)