TenGigabitEthernet3/2 " BGP " -- 6509XL

System: 6509XL in
Maintainer:
Description: TenGigabitEthernet3/2 " BGP "
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Te3/2
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 211.76.255.141 (v255-141.NTCU.net)

上次統計更新時間: 2018 年 七月 16 日 星期一 22:15,
設備名稱 '6509XL',已運作時間(UPTIME): 154 days, 1:32:08.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1156.8 Mb/秒 (11.6%) 441.1 Mb/秒 (4.4%) 370.3 Mb/秒 (3.7%)
流出 402.1 Mb/秒 (4.0%) 104.8 Mb/秒 (1.0%) 183.7 Mb/秒 (1.8%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1245.5 Mb/秒 (12.5%) 444.2 Mb/秒 (4.4%) 465.0 Mb/秒 (4.7%)
流出 732.9 Mb/秒 (7.3%) 116.3 Mb/秒 (1.2%) 42.2 Mb/秒 (0.4%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1242.7 Mb/秒 (12.4%) 451.5 Mb/秒 (4.5%) 567.4 Mb/秒 (5.7%)
流出 354.8 Mb/秒 (3.5%) 94.2 Mb/秒 (0.9%) 95.5 Mb/秒 (1.0%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 678.0 Mb/秒 (6.8%) 392.8 Mb/秒 (3.9%) 223.5 Mb/秒 (2.2%)
流出 289.8 Mb/秒 (2.9%) 80.2 Mb/秒 (0.8%) 68.6 Mb/秒 (0.7%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)