TenGigabitEthernet3/2 " BGP " -- 6509XL

System: 6509XL in
Maintainer:
Description: TenGigabitEthernet3/2 " BGP "
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Te3/2
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 211.76.255.141 (v255-141.NTCU.net)

上次統計更新時間: 2017 年 九月 22 日 星期五 8:35,
設備名稱 '6509XL',已運作時間(UPTIME): 353 days, 14:38:22.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1345.3 Mb/秒 (13.5%) 392.8 Mb/秒 (3.9%) 430.0 Mb/秒 (4.3%)
流出 260.2 Mb/秒 (2.6%) 71.6 Mb/秒 (0.7%) 64.3 Mb/秒 (0.6%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1263.4 Mb/秒 (12.6%) 372.1 Mb/秒 (3.7%) 180.5 Mb/秒 (1.8%)
流出 201.4 Mb/秒 (2.0%) 64.1 Mb/秒 (0.6%) 48.4 Mb/秒 (0.5%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1151.6 Mb/秒 (11.5%) 354.9 Mb/秒 (3.5%) 41.4 Mb/秒 (0.4%)
流出 428.6 Mb/秒 (4.3%) 65.3 Mb/秒 (0.7%) 16.2 Mb/秒 (0.2%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 636.3 Mb/秒 (6.4%) 330.1 Mb/秒 (3.3%) 514.2 Mb/秒 (5.1%)
流出 257.8 Mb/秒 (2.6%) 61.1 Mb/秒 (0.6%) 72.6 Mb/秒 (0.7%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)