TenGigabitEthernet3/2 " BGP " -- 6509XL

System: 6509XL in
Maintainer:
Description: TenGigabitEthernet3/2 " BGP "
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Te3/2
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 211.76.255.141 (v255-141.NTCU.net)

上次統計更新時間: 2017 年 五 27 日 星期六 19:35,
設備名稱 '6509XL',已運作時間(UPTIME): 236 days, 1:35:26.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1094.3 Mb/秒 (10.9%) 348.4 Mb/秒 (3.5%) 215.6 Mb/秒 (2.2%)
流出 288.9 Mb/秒 (2.9%) 51.7 Mb/秒 (0.5%) 42.5 Mb/秒 (0.4%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1241.2 Mb/秒 (12.4%) 402.0 Mb/秒 (4.0%) 205.1 Mb/秒 (2.1%)
流出 248.0 Mb/秒 (2.5%) 61.7 Mb/秒 (0.6%) 52.7 Mb/秒 (0.5%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1211.3 Mb/秒 (12.1%) 402.4 Mb/秒 (4.0%) 242.2 Mb/秒 (2.4%)
流出 348.9 Mb/秒 (3.5%) 69.4 Mb/秒 (0.7%) 42.5 Mb/秒 (0.4%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 551.5 Mb/秒 (5.5%) 315.8 Mb/秒 (3.2%) 421.1 Mb/秒 (4.2%)
流出 183.4 Mb/秒 (1.8%) 58.5 Mb/秒 (0.6%) 60.9 Mb/秒 (0.6%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)