TenGigabitEthernet3/2 " BGP " -- 6509XL

System: 6509XL in
Maintainer:
Description: TenGigabitEthernet3/2 " BGP "
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Te3/2
Max Speed: 10.0 Gbits/s
Ip: 211.76.255.141 (v255-141.NTCU.net)

上次統計更新時間: 2018 年 四月 20 日 星期五 22:25,
設備名稱 '6509XL',已運作時間(UPTIME): 67 days, 1:43:55.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 1416.7 Mb/秒 (14.2%) 588.4 Mb/秒 (5.9%) 394.5 Mb/秒 (3.9%)
流出 305.6 Mb/秒 (3.1%) 99.0 Mb/秒 (1.0%) 57.0 Mb/秒 (0.6%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 1364.1 Mb/秒 (13.6%) 462.5 Mb/秒 (4.6%) 413.8 Mb/秒 (4.1%)
流出 248.8 Mb/秒 (2.5%) 83.6 Mb/秒 (0.8%) 53.8 Mb/秒 (0.5%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 1318.7 Mb/秒 (13.2%) 405.7 Mb/秒 (4.1%) 490.1 Mb/秒 (4.9%)
流出 567.3 Mb/秒 (5.7%) 92.9 Mb/秒 (0.9%) 59.9 Mb/秒 (0.6%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 655.6 Mb/秒 (6.6%) 372.3 Mb/秒 (3.7%) 546.5 Mb/秒 (5.5%)
流出 283.1 Mb/秒 (2.8%) 74.2 Mb/秒 (0.7%) 97.9 Mb/秒 (1.0%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)