GigabitEthernet1/4 " SSLVPN " -- 6509XL

System: 6509XL in
Maintainer:
Description: GigabitEthernet1/4 " SSLVPN "
ifType: ethernetCsmacd (6)
ifName: Gi1/4
Max Speed: 1000.0 Mbits/s
Ip: 140.120.50.254 (No DNS name)

上次統計更新時間: 2017 年 五 27 日 星期六 19:35,
設備名稱 '6509XL',已運作時間(UPTIME): 236 days, 1:35:26.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
流入 8024.9 kb/秒 (0.8%) 796.6 kb/秒 (0.1%) 580.3 kb/秒 (0.1%)
流出 84.8 Mb/秒 (8.5%) 14.4 Mb/秒 (1.4%) 37.1 Mb/秒 (3.7%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
流入 8939.5 kb/秒 (0.9%) 1107.6 kb/秒 (0.1%) 2032.2 kb/秒 (0.2%)
流出 80.3 Mb/秒 (8.0%) 13.9 Mb/秒 (1.4%) 14.5 Mb/秒 (1.5%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
流入 8791.3 kb/秒 (0.9%) 961.1 kb/秒 (0.1%) 3144.0 kb/秒 (0.3%)
流出 99.0 Mb/秒 (9.9%) 12.5 Mb/秒 (1.2%) 45.6 Mb/秒 (4.6%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
流入 5507.1 kb/秒 (0.6%) 1003.6 kb/秒 (0.1%) 1424.3 kb/秒 (0.1%)
流出 32.7 Mb/秒 (3.3%) 13.7 Mb/秒 (1.4%) 11.4 Mb/秒 (1.1%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)